Antalya Yaşlılık Araştırması (AYA), Antalya merkezinde yaşayan 55 yaş ve üzerindeki kişilerin yaşam koşullarını çok boyutlu olarak inceleyen bir araştırma. AYA, 2013 yılında başlamış, 2016 ve 2019/20 yıllarında olmak üzere her 3 yılda bir tekrar edilmiştir. AYA, 2016 yılından başlayarak, ikinci döneminin tamamlanmasıyla birlikte artık bir zaman serisi mahiyetine dönüşmüştür.

AYA’nın temel amacı 55 yaşın üzerindeki insanların yaşlanma süreçlerini, kenti kullanımlarını, hak ve özgürlüklere bakışlarını analiz etmek, geleceğe ilişkin algı ve beklentileri incelemektir. AYA, 7 ana tematik başlıkta yaşlanan insanların yaşam koşullarını değerlendirmektedir. Sağlık, aile yapısı, gelir, iş ve istihdam, kültür-sanat ve spor, teknoloji kullanımı ve sosyal ilişkiler başlıklarında sorulara yanıt aramaktadır.

Elde edilen bilgiler, yerel yönetimler için veriye dayalı hizmet geliştirmek, var olan hizmetleri değerledirmek, yaşlıların kente katılımlarını izlemek, hak ve özgürlüklerine ilişkin sorunları tespit etmek üzere değerlendirilebilir. Böylece hem yerel yönetimler için hem de gerektiğinde diğer ülkelerle karşılaştırmak üzere kavrayışçı biçimde bilgi üretilmiş olur.

AYA kapsamında toplanmış verilerin analizleri bilimsel yayınlara dönüştürülmektedir. AYA verilerinin temel bulgularını sunan ilk yayın 2016 yılında basılmıştır. AYA-2013 verilerinin analizlerini içeren “Yaşlılıkta Ayrım: Çağdaş Türkiye’de Yerel Yönetmleri Bekleyen Zorluklar” başlıklı bu ilk akademik çalışma Sosyoloji Dergisi’nde yayınlanmıştır. AYA verilerinin ileri düzey analizleri neticesinde basılan ikinci yayın 2017 yılında Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’nde basılmıştır. “Sınıflar, Kuşaklar ve Kültüre Düşkünlük: Antalya Yaşlılık Araştırması (AYA-Faz1) Bulguları” başlıklı bu ikinci yayında, kültüre düşkünlüğün örüntüsünü belirleyen ana unsurlardan birisi olarak kuşak etkileri analiz edilmektedir.

AYA 2013 ilk dönemi ve AYA 2016 ikinci döneminin karşılaştırmalı analizleri ise III. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulmuştur. Bu sunumda, AYA’nın 2013 yılındaki ilk dönemine katılan 386 ve 2016 yılındaki ikinci dönemine katılan 285 olmak üzere toplamda 671 yetişkin gönüllüye ait veriler analiz edilerek, toplumsal cinsiyet ve sınıf yanında kuşakların da yaşam kalitesine olan etkileri analiz edilmiştir.

AYA, 2020 yılında Avrupa Birliği programlarının desteğini almış, üçüncü dönemini tamamlamıştır. İlk bulguları içeren sonuçlar Senex Dernek tarafından 2020 yılında basılacaktır.